เครื่องเชื่อม อาร์กอน

It adopts MOSFET invert technology, high frequency are start design ด้วยเทคโนโลยี MOSFET ออกแบบให้ความถี่ของการอาร์คสูง
It can balance automatic when voltage is waving, with high resist to electrical wave (±15%). สามารถรักษาความคงที่เมื่อแรงดันไฟฟ้าเป็นคลื่นได้อัตโนมัติ ด้วยคลื่นต้านทานไฟฟ้าสูง (±15%)
It has high efficiency, small unload loss, save over 40% than the traditional welder. มีประสิทธิภาพสูง สูญเสียการถ่ายเทน้อย ประหยัดมากกว่า 40%
It is small and light, easily work in high altitude. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้ในที่สูงได้ง่าย
It is easily arc, small flash, low noise stable welding arc and wonderful welding shape. อาร์คง่าย, ประกายไฟน้อย, เสียงเบาอาร์คคงที่       และมีแนวเชื่อมที่สวยงาม
With inner stalling protective circuit of over-heat, over-current, over-voltage and under- voltage, working safe is reliable. มีระบบการติดตั้งภายใน ช่วยป้องกันความร้อน กระแสเกิน แรงดันต่ำของแผงวงจรจึงสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย