Shop

M-009-012 ARC FORCE Solvent Based Anti-Spatter

รายละเอียดเพิ่มเติม

นํ้ายาทำความสะอาดหัวเชื3อมซีโอทูชนิดสเปรย์ สำหรับพ่นไปที่หัวเชื่อมมิก หรือที/ชิ9นงานก่อนทำการเชื่อม เพื่อ
ป้องกันสะเก็ดเกาะติด ลดเวลาทำความสะอาดผิวงาน

บรรจุ EF ออน / กระป๋อง ( JKJ กรัม / กระป๋อง) , ( JNO มิลลิลิตร / กระป๋อง)